Menu

Правила и условия за ползване на сайта checkin.bg

Правила и Условия за ползване на сайта Checkin.bg


Общи Правила и Условия за ползване на сайта Checkin.bg

Клиент е всяко физическо или юридическо лице, което е регистрирало своята дейност в сайта Checkin.bg. Потребител е всеки посетител на сайта ползващ информацията в Checkin.bg

Сайтът Checkin.bg дава възможност за:

  - достъп до предоставяните информационни ресурси на сайта;

  - публикуване на обяви в сайта;

  - създаване и персонализация на потребителски профил след регистрация;

  - възможност за изразяване на мнения и коментари по обявите;

Като подавате обява се съгласявате с Правилата и условията за ползване на сайта Checkin.bg.

С подаването на обява, давате съгласието си вашите персонални данни да се съхраняват в базата данни на Checkin.bg, в съответствие със законовите норми.

Checkin.bg се задължава да предоставя възможност за реклама на своите клиенти, както и на физически лица предлагащи определена услуга, приели условията и концепцията на сайта.

Checkin.bg не носи отговорност за достоверността, съдържанието и пълнотата на публикуваната информация, както и за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

Забранено е публикуването на обяви съдържащи информация за нелегални дейности, обяви с линкове към нелегално съдържание, обяви съдържащи подкана към расово разделение както и заблуждаващи/подвеждащи обяви, обяви за врачуване, врачки, знахари, знахарство, обяви за масаж с хепи енд, обяви с импулсни телефони за контакт.

Забранено е публикуването на обяви за хранителни добавки, лекарства, наркотици, упойки, стероиди, анаболи и др.

Забранено е публикуването на множество обяви с еднакво съдържание. Такива обяви ще бъдат изтривани автоматично.

Разрешен е до един потребителски профил на физическо лице или фирма.

При наличие на два или повече профила на едно лице или фирма, профилите се редуцират до един. При изтриване, се заличават всички съпътстващи профилът данни – обяви, контактна информация и др.

Изтриват се профили, създадени за заобикаляне на ограничения, наложени от сайта, върху потребител или рубрика.

Всички обяви, които нарушават Правилата и условията за ползване на сайта Checkin.bg. биват изтривани незабавно и без предупреждение дори и да са платени.

Регистрацията в Checkin.bg е доброволна и безплатна. Регистрацията се извършва чрез попълване на съответната форма публикувана в сайта.

Публикуване на платена обява става чрез заплащане на съответната сума оказана в сайта Checkin.bg. Checkin.bg се задължава в срок от 24 часа след получено плащане да публикува обявата. Публикацията започва да тече от датата на публикуване на обявата. Заплащането за ТОП обява НЕ гарантира публикуването на обявата в Checkin.bg, ако тя не отговаря на Правилата и условията за ползване на сайта Checkin.bg.

Настоящите Правила и условия за ползване на сайта Checkin.bg се считат за приети с факта на използване на сайта. При несъгласие със същите, потребителите са свободни да не използват сайта. За използване се счита всяко посещение на сайта Checkin.bg.

Права и задължения на Checkin.bg:

Настоящите Правила и условия за ползване на сайта Checkin.bg уреждат взаимоотношенията с клиентите на Checkin.bg относно регистрацията им Checkin.bg, възникващи при регистриране, предоставяне и ползване на услуги.

Checkin.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

Checkin.bg има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.

Checkin.bg има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че клиентът е нарушил Правилата и условията за ползване на сайта Checkin.bg, разпространява непоискани търговски съобщения или използва адреса си за противозаконни цели или против обществения морал.

Checkin.bg има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

Checkin.bg не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това – технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

Всички предлагани услуги от Checkin.bg, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност съобразена със законите на Република България.

Checkin.bg запазва правото си без предварително уведомяване да премахва и заличава недобросъвестни потребители, които злоупотребяват с публикуването на информация. Както и при публикуване на информация съдържаща порнография, насилие, различен вид пропаганда забранена от законите на България, също и в случай, че бъдат установени нарушения в изпълнението на условията за ползване на сайта или нарушения на други закони на Република България и международните актове, като не дължи обезщетения и компенсации.

Checkin.bg има право да изпраща служебна поща на участниците в Checkin.bg до изричното им  отказване от нея.

Информация, идентифицираща конкретен клиент и съдържаща се в базата данни на Checkin.bg не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство.

Checkin.bg си запазва правото да променя настоящите общи условия по всяко време без да уведомява ползвателите на сайта.

Правила за съдържанието на публикация в Checkin.bg

Не се приемат и се премахват публикации:

  – Които имат противно на закона и моралните норми съдържание;
- Противоречащи на морални норми с оскърбително текстово или графично съдържание;
- Които подтикват към дискриминационно поведение и омраза;
- Които не съответстват или частично не съответстват с  даден раздел на сайта;
- С неясно и подвеждащо описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа;
- Съдържат повече от една, предлагана услуга или стока, или съобщения от общ характер;
- С неправилно попълнени задължителни полета;
- Съдържащи некоректна или погрешна информация, подвеждаща други потребители;
- С цена и/или характеристики, различни от упоменатите в обявата;
- На които снимките не съответстват на конкретното предложение;
- Със снимки с прекалено ниско качество;
- С текст или отделни думи и части от думи с главни букви, които неестествено се отличават от останалите обяви;
- Съдържащи специални символи, излишни интервали, точки и препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, както и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата;
- Съдържащи фрази, които привличат измамно потребителят, като Акция, Разпродажба, Специално предложение, Уникални цени, Суперпредложение, Внимание, New  и пр., които подмамват потребителят да насочи вниманието си към тях в списък от обяви или мамят системата да се появят на първо място в списък с обяви;
- Нарушаващи Авторските права и запазени търговски марки;
- На други езици освен на български;
- С множество правописни грешки;
- Които са ориентирани към събирането на информация за ползвателите;
- С много оплаквания от потребители към администраторите на сайта;
- Предлагащи тютюневи изделия, алкохол, медикаменти с контролен режим, опасни вещества, а също така стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на EC;
- Предлагащи имитационни стоки или стоки с контрабанден произход;
- Съдържащи телефонни номера с добавена стойност;

- Които съдържат лични данни (ЕГН, копие от паспорт, лична карта или друго).

- Които съдържат политически материали с агитационни цели и др.
- Които съдържат информация, включваща серийни номера на софтуерни продукти, както и всяка друга, за която нямат законно право.
- Които съдържат информация представляваща търговска, служебна или друга тайна.
- Които съдържат специални символи, излишни интервали, точки и пр. препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, а също така и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата.
- Без точно и детайлно описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа.

- Със снимки или графика, които не съответстват на конкретното предложение, съдържащо се в текста на обявата.

- Предлагащи стоки и услуги, обект на лицензиране, освен ако обявата не съдържа точна контактна информация за компанията и номера на лиценза на съответния продукт. (касае се за серийни номера на софтуер, незаконно препродаван от частни лица или фирми)

Checkin.bg си запазва правото да изтрива обяви, ако прецени, че предоставената в тях информация е невярна, неточна, непълна или цели недобронамерени действия към други лица.

Администраторите на сайта Checkin.bg премахват всички обяви нарушаващи Правилата и условията за ползване на Checkin.bg

Стойността за публикуването на премахнати платени обяви не се възстановява.

При изискване на идентификационните данни, архивът с действията на потребителя се предоставят на органите на МВР и съдебните власти в писмен или електронен вид.

Потребителят носи пълната материална и друга отговорност за съдържанието на подадената от него обява, както пред сайта за обяви Checkin.bg, така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на сайта за обяви, на законодателството на Република България, на авторските права и право на собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.

Администраторът, а също и собственикът на сайта за обяви Checkin.bg, не носят отговорност за съдържанието на обявите, както и евентуални вреди или неудобства, възникнали от работата или недостъпността на сайта.


Права и задължения на потребителя:

Потребителите нямат право да копират, разпространяват или използват по какъвто и да било начин изложената на сайта информация. Непозволеното използване на обекти на интелектуална и индустриална собственост представлява нарушаване правата на техните собственици и нарушителите отговарят съгласно действащото законодателство.

Дизайнът на сайта, както и всички други права върху него са собственост на Checkin.bg

Настоящите Правила и условия за ползване на сайта Checkin.bg имат задължителна сила както за Checkin.bg, така и за потребителите му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Правила и условия з ползване на сайта Checkin.bg.

Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до мрежи, компютри и други устройства на Checkin.bg, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне и други компютърни програми, проектирани да причиняват каквато и да е вреда.

Права и задължения на клиента:

Клиентът има право да ползва услугите на Checkin.bg в съответствие с изискванията на настоящите Правила и условия за ползване на сайта Checkin.bg.

Клиентът по смисъла на настоящите Правила и условия за ползване на сайта Checkin.bg е лице, което е регистрирало фирмата си уникално в Checkin.bg или използва услугите със свободен общ достъп.

Клиентът се съгласява с Правила и условия за ползване на сайта Checkin.bg, като попълва формуляр за регистрация.

Клиентът е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на Checkin.bg.

Клиентът има право да поиска изтриване на наличните за него лични данни позволяващи идентифицирането му като индивид, но това ще включва и закриване на използваната от него услуга . За целта следва да докаже, че той е регистрирал профила, като изпрати цялата информация въведена при регистрацията.

Клиентът се съгласява с това, че част от персонала на Checkin.bg в зависимост от задълженията си, има достъп до част или цялата от следната информация: лични данни и др., но няма право да ги разгласява/ разпространява освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

Клиентът носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди или на Checkin.bg мрежи, компютри и други устройства, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне и други компютърни програми, проектирани да причиняват каквато и да е вреда.

Клиентът е длъжен да се съобразява с политиката на Checkin.bg.

Времето, през което сайтът е недостъпен поради технически причини или профилактика на оборудването, няма да се счита за неизпълнение на споразумението за използване на сайта.

Настоящите Правила и условия за ползване на сайта Checkin.bg имат задължителна сила както за Checkin.bg, така и за клиентите му. Всички те се считат за уведомени и се съгласяват за всички промени в Правилата и условията за ползване на сайта Checkin.bg. от датата на публикуването им в Checkin.bg

Абсолютно е забранено използването на информация от сайта за изготвяне на mail листи, каталози, указатели и други списъци използвани за търговски цели. При констатирани нарушения виновните ще бъдат подведени под съдебна отговорност /ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА/.

Checkin.bg не е юридическо лице и няма възможност за издаване на фактури за получени плащания.

При прилагането и тълкуването на настоящите Правила и условия за ползване на сайта Checkin.bg се прилага българското законодателство.

При регистрацията в сайта клиента приема Правила и условия за на Checkin.bg.

При вход в сайта потребителя приема Правилата и условия за на Checkin.bg.

За неуредените от настоящите Правила и условия за ползване на сайта Checkin.bg въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

За повече информация и контакт с нас на посочения e-mail: info@checkin.bg

Мненията не са разрешени